2018/03/21

进口抗咬合剂什么牌子的好?

进口抗咬合剂什么牌子的好?

进口抗咬合剂什么牌子的好?

本文来自:汉高乐泰胶水(中国)有限公司 Henkel Loctite官网 www.loctite.net/c1286.html 

 Technickýlist

    LOCTITE® MR 5923™

    PůvodnínázevLOCTITE®5923™orAviationGasketSealant

    září-2015Popisvýrobku    VŠEOBECNÉINFORMACE

LOCTITE®MR5923™ mánásledujícívlastnosti:    Tento  produkt  se  nedoporučuje  používat  v  čistěTechnologie    Rozpouštědlový    kyslíkovýchnebonakyslíkbohatýchsystémechanemělChemickýtyp    Modifikovaná pryskyřice, plniva a    bysepoužívatktěsněníchlóručijinýchsilněoxidačních

    alkohol    materiálů.

Vzhled    HnědákapalinaLMS

Viskozita    PodobnájakomotorovýolejSAE10    Informace pro bezpečné zacházení s tímto produktemVytvrzení    Vyschnutínavzduchu    najdetevBezpečnostnímlistě(BL).

Aplikace    Těsněníautěsňování    Pokynypropoužití

Zvláštnívýhoda    ● Protěsnělícovanépříruby    1. Odstraňte zbytky veškerých materiálů ze spojovaných

    ● Pomaluschnoucí    ploch.

    ● Pružný    2. Proconejlepšívýsledkyvyčistětepovrchyrozpouštědly,

    neobsahujícímiolej.

    ®    3. Sejmětekryt.Natírejtepomocíštetečkuvuzávěru.LOCTITE  MR 5923™ těsní přesně slícované součásti,    4. Pokudsepoužívájakonátěrplochéhotěsnění,rozetřeteopracované povrchy a závitová spojení v průmyslových,    produkt rovnoměrněpomocíšpachtlepojednéstraněleteckých a námořních aplikacích. Je to pomaluschnoucí    těsněníapak housaďtedosestavy.Natřeteidruhoukapalina,kteráseměnínaohebnýlepkavýfilmdíkyodpaření    stranu  těsnění  a  smontujte.  Pomalejší  vysychánírozpouštědla. Typické aplikace zahrnují nátěry pevných    prodlužujedobuzpracovatelnosti.

plochýchtěsnění,těsněnípřesnělícovanýchpovrchů,závitová    5. Sestavajepřipravenakpoužití během 4 hodin,plnéhospojení, letecké a lodní motory. Typické  použití   tohoto    vytvrzeníjedosaženo za24 hodin.

produktu  je v rozmezípracovníchteplotod -54°Cdo +204    6. Produktmůžebýtodstraněnzkovovýchpovrchůpomocí°C.    isopropanolu. Pokudproduktvysychaldlouhoudobunebo

    přivysokéteplotě,potřetetěsněníalkoholem anechte

    přesnoczměknout.

TYPICKÉVLASTNOSTINEVYTVRZENÉHOMATERIÁLU    Čištění

 Měrnáhmotnost při 25°C    1,1    1. Řádněsiočistěterucepomocíktomuurčenýchčističů.

    MateriálováspecifikaceLoctiteLMS

 Bodvzplanutí-vizBezpečnostnílist    LMS jezavedenaod 02.srpna 2001. Pro udávanévlastnostiViskozita,Brookfield -RV, 25°C,mPa·s(cP):    produktujsouprokaždoudávkukdispozicizkušebníprotokoly.

    ProtokolyLMS dáleobsahují vybranéparametryřízeníjakosti,Vřeteno 3,rychlost5ot/min.    8000 až10000LMS

    kterésepovažujízavhodnékespecifikaciprozákazníka. V

    neposlednířaděfungujenamístěkomplexnísystémkontroly,

    který  zajišťuje  kvalitu  výrobku  a  jeho  shodu. Zvláštní

    požadavkyupřesněnézákazníkemmohoubýtřešenypomocíPROVOZNÍVLASTNOSTIPŘIVYTVRZOVÁNÍ    systému"HenkelQuality".

Jakmilejeprodukt LOCTITE®MR5923™nanesen,vytvoří    Skladování

odpařením rozpouštědla pevné, polopružné těsnění. Doba   Produktskladujtev neotevřenýchoriginálníchnádobáchnapotřebnák vyschnutísemůže lišit v závislosti nateplotě,    suchémmístě.Informaceoskladováníproduktujsouuvedenyvlhkostiavelikostispáry.    naetiketěnádob.

    Optimálnípodmínkyskladování:

    8°C až21°C.  Skladovánípod 8°Cnebonad28°CmůžeTYPICKÁODOLNOSTVŮČIPROSTŘEDÍ    nepříznivěovlivnitvlastnostiproduktu.Materiálodebranýz

    nádobymůžebýt běhempoužíváníkontaminován. Proto jej

    nikdy nevracejte do originálního obalu. Společnost HenkelOdolnostprotichemikáliímarozpouštědlům    nemůženéstodpovědnostzaprodukt,kterýbylkontaminován

    ®    nebo  skladován  za  podmínek  jiných,   než  výšeLOCTITE  MR5923™siudržujedobrétěsnícíschopnostiv    uvedených. Pokudjsoupotřebnédalšíinformace,kontaktujtekontaktu s vodou, ethylenglykolem, benzínem, motorovým    Vaše místní technické nebo zákaznické oddělení Henkelolejem,kapalinoudopřevodovekamořskouvodou    Loctite.

    TL LOCTITE®MR5923™,  září-2015Převody

(°Cx1.8)+32=°F

kV/mmx25.4=V/mil

mm/25.4=inches

µmx/02.5.4=mlbil

N/mmx5.71=lb/in

N/mm²x145=psi

MPax145=psi

N·m x 8.851= lb·in

N·mx0.738=lb·ft

N·mm x0.142=oz·in

mPa·s=cP

Poznámka: Informace obsažené v tomto technickém listu (TL) včetně

doporučenípropoužitíaaplikaciproduktujsouzaloženynanašichznalostecho

produktuazkušenostechsnímkdatutohotoTL.Produktmůžemítřadurůzných

atplikéajcsíoaveimVoašeamšiprotsrtřelud.íSspeomleůčžejtedneantkolateplikaceeruačípraacvovonínpoosdtmsínékhy,

produktu pro výrobní procesya podmínky, za kterých je používáte, ani

negarantuje dosažení Vámi zamýšlených výsledků. Doporučujeme, abyste

předem provedlizkouškykpotvrzenívhodnosti našehoproduktupro Vaši

koenškkreértníadplikavcěi.nostzainformacevtechnickémlistuči zalibovolná jiná

písemnáčiústnídoporučenítýkajícísedotčenéhoproduktusevylučuje,s

výjimkousituací,kdybylavýslovněsjednána,kdynašenedbalostzpůsobilasmrt

čizranění,asvýjimkouodpovědnosti,kterápovinněvyplývázplatnýchzákonůo

odpovědnostizavýrobky.

Vaptřípiaaldsě,Vž,eHpernokdeulktyederlandBV,HenkelTechnologiesFranceSASadodáváHenkelBelgiumNV,Henkel Electronic

HenkelFranceSA,vezmětenavědomítakénásledujícískutečnost:Bude-li

společnost Henkel z libovolných právních důvodů přesto pohnána k

odpovědnosti,jejíodpovědnostvžádnémpřípaděnepřekročíhodnotudotčené

dodávky.

Pyolkouudčepríodoukptyvděodáovsáti:HIennfokrelaCcoeloombbiažnea,S.At.oS.,tpltatítonitokprohlilsátše(níLo)

včetnědoporučenípropoužití aaplikaciproduktujsouzaloženynanašich

znalostechoproduktuazkušenostechsnímkdatutohotoTL.Společnost

Henkelneručízavhodnostsvéhoproduktuprovýrobníprocesyapodmínky,za

kteyrýtcehpjeedpeoužírvoáte,lainiopršokyzakmpýtšlerzneéníavplikacesatinvýšslehdoky.oDdoptour.učujeme,

Veškerá odpovědnostzainformacevtechnickémlistuči zalibovolná jiná

písemnáčiústnídoporučenítýkajícísedotčenéhoproduktusevylučuje,s

výjimkousituací,kdybylavýslovněsjednána,kdynašenedbalostzpůsobilasmrt

čizproavněědní,astsizvaýjimýrkoobukyo.dpovědnosti,kterápovinněvyplývázplatnýchzákonůo

V případě, že jsou produkty dodávány Henkel Corporation, Resin

TechnologyGroup, Inc neboHenkelCanadaCorporation, sepoužívá

následujícíodmítnutí.

Veškeréúdajezdeuvedenésloužípouzeproinformaciajsoupovažoványza

lhaobdonrotvoěřrené.i,Nnedmůježjeicmheppřetbíraytnzeodpoveědknoonsttolzua.výsleldkynadozsoaženvéějinýmsti

uživateleposouditvhodnostjakéhokolizdeuvedenéhopostupuprovlastníúčely

ajetakénajehozodpovědnosti,zdapřijmevhodnápreventivníopatřenípro

ochranu majetku a osob protivšem rizikům, která mohoubýt spojena s

potuožívtáonídmuprouduketůsaomleačnipoultacísnniemli.zvláštězříkápřímýchivyplývajících

záruk, včetně záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro daný účel,

vznikajícíchzprodejenebopoužíváníjejíchproduktů.SpolečnostHenkel

zvláštěodmítájakoukolizodpovědnostzanáslednénebonáhodnéškody

jaaktéohodiksoklizderuohur,ůvzčetnhěpnoáshtrapdeychškaods.loženíchneznamená,žetytonejsou

patentoványspolečností Henkelnebo jinýmisubjekty.Každémubudoucímu

uživatelidoporučujeme,abysipředsériovýmpoužitímotestoval,zdajeproněj

navrhovanáaplikacevhodná.TentoproduktmůžebýtzahrnutvpatentechUSA

nebojinýchzemí.

Oockhrdannneáníznuáemdkeanojinak,všechnyochrannéznámkyvtomtodokumentujsou

ochrannéznámkyspolečnostiHenkelveSpojenýchstátechakdekolijinde. ®

značí ochrannouznámkuzaregistrovanounaÚřaděobchodníhovlastnictví

Spojenýchstátůamerických.(U.S.PatentandTrademarkOffice)

Reference0.0

Henkel Americas    Henkel Europe    Henkel AsiaPacific+860.571.5100    +49.89.9268.0    +86.20.3623.0506

上一页:乐泰单组份结构胶loctite 332现场应用